REGULAMIN SZKOLEŃ

Organizatorem szkoleń jest Akademia Only Beauty będąca niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin szkoleń, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Szkoleniach oferowanych przez Akademię Only Beauty, mających na celu podsienie umiejętności oraz wiedzy Uczestnika w zakresie:
  1. makijażu permanentnego,
  2. medycyny estetycznej,
  3. oprawy oka,
  4. podologii,
  5. pielęgnacji twarzy,
  6. stylizacji paznokci.
 2. Uczestnik Szkolenia ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed zarejestrowaniem się jako Uczestnik Szkolenia i przed dokonaniem płatności.
 3. Uczestnik zawiera z Organizatorem umowę, na podstawie której zobowiązuje się do wywiązywania się obowiązków płatniczych wobec Akademii Only Beauty oraz przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu szkoleń.
 4. Umowa zostaje zawarta w siedzibie Organizatora poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (Zgłoszenie) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 5. Wszelkie informacje związane ze specyfiką danego Szkolenia, m.in.: terminów odbywania się oraz miejsca, są zamieszczonej na stronie https://akademiaonlybeauty.pl/, w zakładce „Szkolenia”. 

§ 2. DEFINICJE

 

 • Organizator – organizatorem Szkoleń dostępnych w Akademia Only Beauty jest Natalia Olejnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Olejnik Noelle z siedzibą przy ul. Janusza Zeylanda, nr 1, 60-808 Poznań, NIP: 7773076925 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Wykładowca – osoba posiadająca wiedzę i umiejętności merytoryczne, potwierdzone uzyskaniem odpowiednich uprawnień, które umożliwiają jej prowadzenie zajęć oraz egzaminowanie Uczestnika podczas trwania Szkolenia.
 • Uczestnik – uczestnikiem jest osoba fizyczna, która dokonała prawidłowej rejestracji i uiściła płatność za wybrany przez siebie Szkolenie.
 • Zgłoszenie – prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, wyrażający chęć udziału w wybranym Szkoleniu.
 • Szkolenie – zajęcie odbywające się w Akademia Only Beauty mające na celu podniesienie umiejętności oraz kompetencji Uczestnika.
 • Certyfikat – dokument potwierdzający ukończenie Szkolenia
 • Placówka – oznacza Akademię Only Beauty, w którym odbywają się Szkolenia.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Organizatora.

 

 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Na terenie całej Placówki, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Każdy z Uczestników Szkolenia jest zobowiązany do przestrzeganie savoir-vivre’u, czyli zasad i reguł zachowania się, m.in.: nieprzeszkadzania pozostałym Uczestnikom Szkoleń oraz prowadzącemu.
 3. Organizator zabrania nagrywania i fotografowania przez Uczestników prowadzonych Szkoleń.
 4. Uczestnik Szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz dostarczania wszystkich wymaganych przez prawo zgód modelki na dobrowolny udział w Szkoleniu.
 5. Organizator odpowiada za to, aby Szkolenia były poprowadzone zgodnie z programem nauczania i harmonogramem.
 6. Szkolenia odbywające się u Organizatora nie nadają uprawnień do wykonywania określonych zabiegów. Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
 7. Każdy Uczestnik, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 5, otrzymuje Certyfikat ukończenia Szkolenia.

§ 4. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Uczestnik celem rezerwacji miejsca na Szkoleniu, wpłaca zadatek w wysokości określonej przez Organizatora.
 2. Zadatek obejmuje cenę kosmetyków niezbędnych do przeprowadzenia Szkolenia.
 3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia, zadatek przepada. 
 4. Ceny Szkoleń zamieszczone na stronie internetowej https://akademiaonlybeauty.pl/ są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT). 
 5. Organizator ma prawo do zmiany cen Szkoleń, wprowadzania nowych, wycofywania, przeprowadzania promocji czy dawania rabatów. 
 6. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 7. Uczestnik dokonuje płatności za zamówione Szkolenia przelewem bankowym – płatnym bezpośrednio na konto Organizatora. 
 8. Jeśli Szkolenie nie zostanie opłacony do 7 dni kalendarzowych, Zgłoszenie Uczestnika zostaje anulowane, a wpłacony zadatek przepada,
 9. Cena Szkolenia obejmuje: 
  1. koszt Szkolenia, 
  2. komplet materiałów szkoleniowych, 
  3. serwis kawowy, 
  4. poczęstunek. 

§ 5. CERTYFIKATY I EGZAMIN KOŃCOWY

 1. Podstawą do wydania Certyfikatu jest spełnienie przez Uczestnika następujących wymagań: 
  1. 100% frekwencja na zajęciach realizowanych w ramach danego,
  2. pozytywna ocena wykonywanych podczas zajęć, zabiegów,
 2. Zgodnie z programem Szkolenia, prowadzący ocenia wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu w trakcie Szkolenia. 
 3. Organizator ma prawo odmówić wydania Certyfikatu w przypadku niespełnienia warunków zaliczenia.
 4. Każde ukończone Szkolenie potwierdzone jest uzyskaniem Certyfikatu. 
 5. Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko) i nie ma możliwości wystawienia ich z danymi prowadzonego przez Uczestnika gabinetu. 
 6. Na życzenie Uczestnika Certyfikaty mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.

§ 6. ZMIANA TERMINU

 1. Organizator jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Uczestnika o każdej zmianie terminu Szkolenia a także zaproponować nowy termin.
 2. Powiadomienie zostanie wysłane: e-mailem lub telefonicznie na co Uczestnik wyraża zgodę. 
 3. W przypadku odwołania Szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić całość wpłaconych pieniędzy na konto Uczestnika Szkolenia.
 4. Uczestnik ma prawo do jednorazowej zmiany terminu Szkolenia lub rodzaju Szkolenia najpóźniej 48h przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą Szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia Szkolenia. 
 2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie/wysłana e-mailem. 
 3. Organizator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Uczestnik zapoznaje się podczas składania Zgłoszenia.

§ 9. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne oraz usługi świadczone przez Organizatora, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Organizatora.
 2. Organizator udziela Uczestnikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z materiałów. 
 3. Uczestnik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z materiałów w ramach Szkolenia jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 
 1. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., 
 2. Zapis metodą cyfrową, np. na własnym dysku twardym.
 1. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Szkolenia.
 2. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Uczestnika.  
 3. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Szkolenia, jak i jego części:  
 1. udostępniania i prezentowanie osobom trzecim,  
 2. publikowania niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach, 
 3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.  
 1. Organizator informuje niniejszym Uczestnika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie materiałów i treści związanych ze Szkoleniem stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Organizator.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Placówki, Uczestnik odpowiada bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Uczestnika, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany prowadzenia Szkolenia– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie internetowej Organizatora. 
 4. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie na stronie internetowej Organizatora: https://akademiaonlybeauty.pl/regulamin-szkolen/    
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Niniejszy Regulamin Szkoleń obowiązuje od 12.11.2020 r.