REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKADEMIA ONLY BEAUTY

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Sklepie Akademia Only Beauty.

2.     Klient chcąc dokonać zakupu, jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu.

3.     Sklep internetowy jest dostępny na stronie https://akademiaonlybeauty.pl/sklep/ oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

4.     Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a)    telefonicznie: 726-815-472

b)    korespondencyjnie: Akademia Only Beauty ul. Zeylanda 1, 60-660 Poznań

§2 DEFINICJE

 

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.     Sprzedawca – Natalia Olejnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Olejnik Noelle z siedzibą przy ul. Janusza Zeylanda, nr 1, 60-808 Poznań, NIP: 7773076925  zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.     Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.     Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

4.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.     Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.

6.     Sklep Internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem https://akademiaonlybeauty.pl/sklep/ .

7.     Produkt – towary i materiały zakupione
w Sklepie.

8.     Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

9.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

10.  Zamówienie – czynność Klienta zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

11.  Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

12.  Rejestracja –podanie danych przez Klienta Sklepu.

13.  Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy lub przy odbiorze Produktu.

14.  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§3 ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient po wybraniu Produktu i kliknięciu „Dodaj
  do koszyka” dodaje Produkt do koszyka zakupowego. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy” Klient zostanie przeniesiony do formularza zamówienia.
 2. Klient ma możliwość wpisania kody rabatowego, w okienku „Kod kuponu”. Klikając „Zastosuj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 3. W Formularzu zamówienia, Klient ma obowiązek podania następujących danych:

a)    imienia i nazwiska,

b)    nazwy firmy,

c)    adresu,

d)    numeru telefonu,

e)    adresu e-mail,

f)     akceptacja Regulaminu, która jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

 1. Kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”, związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 2. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
  w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 3. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 4. Umowa ze Sprzedawcą zostaje zawarta po otrzymaniu potwierdzenia wysłanego na adres e-mail Klienta.

§4 DOSTAWY

 

1.     Wysyłka Produktu nastąpi w terminie do 4 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2.     Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

3.     Klient może skorzystać z form dostawy:

a)    Przesyłka kurierska

b)    Przesyłka kurierska za pobraniem

c)     Odbiór osobisty

4.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5.     W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

6.     Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

§5 PŁATNOŚCI

 

1.     Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów. Nie ma to wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

3.     W Sklepie są dostępne następujące opcje płatności:

a)    przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Zamówienie zostanie anulowane, jeśli nie zostanie opłacone do 5 dni roboczych.

b)    Za pobraniem.

4.    Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura.

 

§6 REKLAMACJE

 

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3.     W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

4.     Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
w niniejszym Regulaminie.

5.     Sprzedawca ponosi koszty przesyłki wadliwego Produktu.

6.     Sprzedawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni
od otrzymania reklamacji i informuje Klienta o dalszym postępowaniu.

7.     Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to warunek konieczny.

 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.     Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

2.     Klient chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, składa oświadczenie i przekazuje je Sprzedawcy.

3.     Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

4.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.     Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.     Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument w trakcie składania Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

8.     Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt na adres Sprzedawcy.

9.     Konsument pokrywa koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu (Klient nie powinien użytkować Produktu a jedynie przymierzyć).

11.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:  

a)     świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne);

b)    świadczeń których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)     świadczeń, których przedmiotem jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. bielizna, stroje kąpielowe);

d)    świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)     świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.   

 

§8 PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

 

§9 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

Szczegółowe związane z przetwarzaniem danych osobowych, zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://akademiaonlybeauty.pl/polityka-prywatnosci/

 

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 

1.     Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a)     zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c)     bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Sprzedawcy.

2.     Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

3.     W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.

4.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

 

Z uwagi na powyższe, żądam:

ð        wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)

ð        nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)

ð        obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

ð        odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Data: ____________________        Podpis Konsumenta: __________________

 

 

 


ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy ……………………………………………………………….……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. [opisać rzecz].

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

ð        przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]

ð        na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Data: _____________________                  Podpis Konsumenta: _____________