ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DO BEZPŁATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W POZNANIU!

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie – podstawa programowa:

FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Program na kierunku Podolog

Niezbędne przy zapisie

Co otrzymujesz?

Dlaczego Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademia Only Beauty?

Zapraszamy do kontaktu. 

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się telefonicznie!

Sekretariat czynny: 
Poniedziałek – piątek 
9:00 – 15:00

  Informujemy, że zgodnie z art. 165 ust. 3 Prawo oświatowe obowiązują następujące warunki do przyjęcia do Placówki obywateli spoza RP:
   
  Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają: 
  1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 
  2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 
  3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 
  5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 
  6) osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin;
   7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 
  8) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin; 
  9) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin; 
  10) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
  12) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159); 
  13) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie ich rodzin; 
  14) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.